Papa Luca

phone
75 64 500 59 OFERTA NA TELEFON

Regulamin Promocji Papa Luca

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2021r. Określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja “Zbieraj Pizzacoins”.

§ Postanownia wstępne

Organizatorem Promocji jest Restauracja Papa Luca z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 51 (58-500 Jelenia Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Urząd Miasta Jelenia Góra pod numerem NIP: 6112256682, REGON: 021671778 (dalej określana jako „Organizator”). Celem Promocji jest umożliwienie Uczestnikom korzystania z Promocji Pizzacoins dostępnych dla korzystających z usług Restauracji, działających pod oznaczeniem „Papa Luca” (dalej zdefiniowanych jako Restauracja). Promocja jest organizowana na terenie Jeleniej Góry.

§ Czas trwania Promocji

Promocja rozpoczyna się w dniu 10 marca 2021r i trwa do odwołania.

§ Definicje

Pojęcia zapisane w Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:

'Promocja' - o nazwie ‘Zbieraj Pizzacoins’ mająca na celu zwiększenie zadowolenia Klientów. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia na dowóz o wartości minimum 50 zł. Przy odbiorze zamówienia zostanie dostarczony Kupon. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zarejestrowanie się poprzez Formularz rejestracji na witrynie internetowej znajdującej się pod adresem: www.papa-luca.eu pod ‘Zbieraj Pizzacoins’.

'Kupon' - zawiera kod umożliwiający zdobycie Uczestnikowi Promocji punktów Pizzacoins. Kupon ma ważność 30 dni od daty otrzymania.

'Kod' - szereg znaków zawierający duże litery oraz cyfry umożliwiający zdobycie punktów Pizzacoins. Kod jest jednorazowego użytku.

'Pizzacoins' - wirtualne punkty przyznawane Uczestnikom Promocji za zamówienia z dostawą. Pizzacoins podlegają wymianie na produkty dostępne w ofercie Restauracji na dowóz. Punkty Pizzacoins wygasają po upływie 6-ciu miesięcy od wpisania Kodu na koncie Uczestnika.

'Uczestnik' - osoba zarejestrowana do udziału w Promocji. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:
- jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
- posiada aktywną skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail).

'Formularz rejestracji' – interaktywny formularz dostępny na stronie www.papa-luca.eu/zarejestruj-sie umożliwiający utworzenie Konta Uczestnika.

'Konto Uczestnika' – informacja w systemie obsługi Promocji u Organizatora mówiąca o liczbie Pizzacoins posiadanych przez Uczestnika Promocji. Uczestnik w każdej chwili ma możliwość usunięcia Konta oraz powiązanych z nim danych.

'Historia Uczestnictwa w Promocji' - informacja o historii Uczestnika Promocji o zdobytych Punktach Pizzacoins i wymienionych nagrodach.

§ Ogólne warunki

 • Promocja Zbieraj Pizzacoins nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 • Punktów Pizzacoins nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny.
 • Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z promocji.
 • Punkty Pizzacoins nie podlegają transferowi pomiędzy innymi kontami.
 • W przypadku prawidłowego skorzystania przez Uczestnika z Promocji Pizzacoins, Organizator przy zamówieniu na dowóz za minimum 30 zł zrealizuje wydanie nagrody za zebrane Pizzacoins.
 • Zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora Promocji, do których stosują się postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Uczestnikowi.
 • Organizator poinformuje o zmianie niniejszego Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Uczestnik ma prawo do zrezygnowania z Promocji po otrzymaniu nowych warunków Regulaminu.
 • Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację Regulaminu Promocji oraz jego Zasad.
 • Reklamacje będą rozpatrywane pod numerem telefonu 75 64 500 59 do 30 dni od dnia zgłoszenia.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, mającego wpływ na niezasadne przyznanie punktów PizzaCoins, lub innych korzyści w Promocji, oraz w przypadku, gdy Uczestnik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie co do spełniania warunków uczestnictwa w Promocji, Organizator może usunąć Konto tego Uczestnika.

§ Zasady Promocji

 • Otrzymany Kupon zawiera Kod, który należy wpisać w pole formularza znajdującego się na stronie w zakładce Profil.
 • Po wpisaniu prawidłowego Kodu, liczba punktów PizzaCoins zwiększy się automatycznie.
 • Punkty PizzaCoins będą naliczane w sposób następujący:
  - za zamówienie za minimum 50 zł z dowozem przysługuje 5 PizzaCoins,
  - za zamówienie za minimum 100 zł z dowozem przysługuje 10 PizzaCoins,
  - za zamówienie za minimum 150 zł z dowozem przysługuje 30 PizzaCoins.
 • Wymieniając punkty PizzaCoins, odebranie nagrody musi nastąpić tego samego dnia.
 • Wymiana punktów na nagrody może nastąpić tylko w godzinach funkcjonowania Restauracji.
 • W wybranej Nagrodzie, składniki nie podlegają wymianie.
 • Promocja nie obejmuje Pizzy na życzenie.
 • Punkty PizzaCoins tracą ważność po upływie sześciu miesięcy od momentu wpisania Kodu.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Uczestników o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ Definicje

 • Administrator – Restauracja Papa Luca z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 51 (58-500 Jelenia Góra).
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających osobę fizyczną, w tym identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Ustawa - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Promocji i usług oraz funkcjonalności opisanych w Polityce.
 • § Zakres przetwarzania danych osobowych

  Uczestnictwo w Programie wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora następujących danych osobowych Uczestnika: nazwa użytkownika, adres e-mail, ID Uczestnika, saldo Pizzacoins, aktywacja i dezaktywacja Kodu, odebrane nagrody, data, godzina, adres – dane potrzebne do potrzeb badania rynku obrębu składanych zamówień przez Klientów Restauracji, numer kontaktowy. Podanie danych osobowych Uczestnika dotyczących adresu oraz numeru kontaktowego jest dobrowolne, natomiast pozostałe wymienione dane osobowe Uczestnika są niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.

  Dane osobowe oznaczone jako dobrowolne można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rejestracji i udziału w Promocji.

  Za podanie danych osobowych innych osób (w tym ich adres, numer telefonu lub adres e-mail), Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w Promocji, w tym obsługi Konta Uczestnika, naliczania Pizzacoins i ich wymiany na nagrody oraz realizacji dostawy nagrody.

  Okres przetwarzania danych przez Administratora trwa do momentu usunięcia konta przez Uczestnika.

  § Bezpieczeństwo danych osobowych

  Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

  § Zmiany polityki prywatności

  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 10 marca 2021 r.